Privacyverklaring

De Huiskamer vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gegevens van klanten. Hieronder staat in het kort beschreven hoe we dit doen. Naast deze privacyverklaring wordt door De Huiskamer een geheimhoudingsverklaring gehanteerd in de Overeenkomst van opdracht die met u als deelnemer wordt afgesloten.

01. Doel en grondslag

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens als deelnemer van De Huiskamer ligt in het kader van de Overeenkomst van opdracht. Het doel is om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen tijdens uw proces.

02. Dossier en gegevensverwerking

Om de afgesproken begeleiding te kunnen leveren heeft De Huiskamer gegevens van u nodig. De Huiskamer verwerkt alleen gegevens die nodig zijn voor de uit te voeren dienstverlening. Het betreft: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoon-nummer, e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld over uw gezondheid of klachten) worden alleen verwerkt als die van belang zijn om de met u afgesproken begeleiding goed uit te voeren.

03. Gegevens delen

De Huiskamer zal uw gegevens niet met anderen delen. Een uitzondering is wanneer dit vanwege een wettelijk voorschrift vereist is. Het betreft bijvoorbeeld de factuuradres-gegevens van deelnemers die door een boekhouder elk kwartaal worden ingezien voor de BTW en om de jaarrekening op te maken.

04. Beveiliging van gegevens

Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terechtkomen, gaat De Huiskamer zorgvuldig met uw gegevens om en zorgen wij voor een goede beveiliging. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er toch informatie op een verkeerde plek terecht komt, dan rapporteren wij dit conform de meldplicht data¬lekken.

05. Bewaartermijnen

Gegevens die beschikbaar moeten blijven voor de Belastingdienst worden minimaal 7 jaren bewaard. Naam- en adresgegevens van klanten worden daarnaast zo lang bewaard als er werkzaamheden voor klant worden uitgevoerd. Bijzondere persoonsgegevens die onder de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) of de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen worden 15 jaar bewaard.


06. Uw rechten met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens

6.1 Recht van inzage en afschrift

U heeft het recht om uw gegevens die worden verwerkt door De Huiskamer in te zien. Als u uw dossier wilt inzien, dan kunt u bellen met De Huiskamer: 06 - 2874 0102 of mailen: info@dehuiskamer.nl

6.2 Recht van rectificatie (correctie of aanvulling)

Uw gegevens horen te kloppen. Als uw gegevens niet juist, onvolledig of achterhaald zijn, dan kunt u De Huiskamer vragen deze gegevens te wijzigen of aan te vullen.

6.3 Recht van vergetelheid (wissen van gegevens)

U kunt De Huiskamer vragen gegevens te laten wissen. De Huiskamer moet dit binnen 3 maanden doen. Dit hoeft niet meteen als het bewaren van de gegevens van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst of gegevens 7 jaren bewaard moeten blijven voor de Belastingdienst.

6.4 Recht van overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)

U kunt verzoeken uw dossier naar u te laten overdragen. De Huiskamer reageert binnen een maand op dit verzoek. Dit recht geldt niet voor gegevens die u niet direct of indirect hebt aangeleverd. Het betreft wel de gegevens die u zelf actief en bewust hebt aangeleverd.

6.5. Een bezwaar of verzoek indienen

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking of bescherming van gegevens of een verzoek wilt indienen, dan kunt u mailen met Mariëlle Bus: info@dehuiskamer.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder; de Autoriteit persoonsgegevens, wanneer u vindt dat De Huiskamer niet goed met uw gegevens omgaat.

Klacht en Privacy

Omdat De Huiskamer een zorgaanbieder is, hebben wij te maken met wet- en regelgeving waar wij aan moet voldoen. Een van die wetten is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) waarin voorgeschreven is dat een zorgorganisatie over een klachtenregeling moet beschikken. Hier vindt u onze klachtenregeling.

Wat wij doen:

Wij leveren een dagbesteding voor mensenheugenis.